תביעות אובדן כושר עבודה

נפלת מסולם במהלך עבודתך ונחבלת בגב? החלקת במקום עבודתך ושברת את ידך? בדיוק לשם כך קיים ביטוח אובדן כושר עבודה אשר נועד להגן עלינו מפני הסכנות הכרוכות במקרה של איבוד היכולת לעבוד באופן מלא או חלקי כתוצאה מתאונה או מחלה. לפיכך, לא ניתן להגזים בחשיבותו של ביטוח זה מקום שבו מדובר במקור פרנסתנו עליו תלויים ילדנו ויקירנו.

ניתן לחלק את פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה לשני סוגים עיקריים:

  1. פוליסת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מלא לפי עיסוקו הספציפי של המבוטח – מצב בו נפגעת ואינך כשיר כלל לעבוד במקצוע בו עסקת בתקופה שקדמה לתאונה או למחלה בשיעור של 75% לפחות.
  2. פוליסת ביטוח עבודה בגין אובדן כושר עבודה מלא שאינה לפי עיסוקו הספציפי של המבוטח – מצב בו נפגעת ואינך כשיר כלל לעבוד במקצוע בו עסקת בתקופה שקדמה לתאונה או למחלה בשיעור של 75% לפחות, ואף אינך יכול לעבוד בכל עיסוק סביר אחר, בהתאם להשכלתך, הכשרתך וניסיונך.

ישנן פוליסות ביטוח בגין אובדן כושר עבודה אשר כוללות גם ביטוח בגין אובדן כושר עבודה חלקי (החל מ- 25%), במסגרתן היה ונפגעת באופן שמאפשר לך לעבוד באופן חלקי בלבד, אזי תהיה זכאי לתשלום תגמולי ביטוח בהתאם לכושר עבודתך החלקי.

תגמולי אי כושר עבודה ישולמו לך על ידי חברת הביטוח כל עוד הנך נמצא במצב של אי כושר עבודה כהגדרתו בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ובלבד שאינך עובד ולא תמה תקופת הביטוח.

קיימים שלושה נימוקים מרכזיים לדחיית תביעה על ידי החברה המבטחת:

  1. תנאי מקרה הביטוח לא מתקיימים – חברת הביטוח סבורה כי אינך נמצא במצב של אי כושר עבודה כפי שנקבע בפוליסה. למשל, אינך מקיים אחר דרישות דרגת אי הכושר, או הנך יכול לעסוק בעיסוקים סבירים אחרים פרט למקצועך ההולמים את ניסיונך, הכשרתך והשכלתך.
  2. אי גילוי והסתרת פרטים – נימוק שכיח מאוד. למעשה, טוענת חברת הביטוח כי בעת ההצטרפות לביטוח הפרת את חובת הגילוי והסתרת ממנה פרטים ומידע רפואי אשר היה משנה את עמדתה ביחס לביטוח. כלומר, ייתכן ואם הייתה יודעת את מלוא הפרטים הייתה גובה ממך דמי ביטוח גבוהים יותר, מוציאה מתכולת הפוליסה מצבים מסוימים או לא מבטחת אותך כלל.
  3. חריג לכיסוי הביטוחי – תנאי המופיע בפוליסת הביטוח ואשר שולל את הכיסוי הביטוחי. למשל, תנאי בפוליסה לפיו מבוטח אשר מאבד את כושרו לעבוד בשל שימוש בסמים או צריכת אלכוהול, אינו זכאי לתגמולי הביטוח.

 


לנוכח קיומם של תנאים סבוכים בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה אשר מעוררים קשיים רבים, ולנוכח דחיות רבות של תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה מצידן של חברות הביטוח אשר פעמים רבות אין להן כל הצדק, היה וברשותכם פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ואיבדתם את הכושר לעבוד, אנו ממליצים לכם לפנות אל משרדנו לקבלת ייעוץ ובדיקה של מצבכם המשפטי.

דילוג לתוכן